» درخواست شهروند از دفتر بازرسی

درخواست شهروند از دفتر بازرسی

  •  درخواست شهروند از دفتر بازرسی           کد شناسه خدمت: 10031075000

توضیحات:در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان طرح درخواست از سازمان باشند باید دشواری هایی همچون مراجعه حضوری برای طرح درخواست ، پیگیری وضعیت درخواست ، و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد. سیستم درخواست شهروند از دفتر بازرسی این فرایند را از مرحله آغازین (طرح درخواست) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه از درخواست انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.

 

سناریوی گردش کار:

 

 

 

دسترسی به فرم درخواست شهروند از دفتر بازرسی برای شهروندان

 

درخواست شهروند از دفتر بازرسی از بیرون سازمان

 

درخواست شهروند از دفتر بازرسی از درون سازمان